Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat společnost Idolo, a.s., IČO 26298619 se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné vyřízení Vašich objednávek a souvisejících fakturačních a jiných činností. K tomuto zpracování není potřeba Váš souhlas a ani ho po Vás nevyžadujeme.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt, zejména:

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje, zejména pak údaje, které nám předáte pro řádné vyřízení Vaší objednávky.

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro plnění uzavřené smlouvy – objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány poštovním a obdobným společnostem v rozsahu, jaký je nezbytný pro řádné doručení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 603 335 134 nebo na email as@idolo.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu vyřízení Vaší objednávky a po jejím vyřízení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla nejméně po dobu pěti let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.